Neuadd chwaraeon newydd Grŵp Llandrillo Menai yng Ngholeg Menai, Llangefni

Ynglyn â'r cais cynllunio

Mae Cadnant Planning Cyf wedi eu comisiynu gan Grŵp Llandrillo Menai i ymgymryd â ymgynghoriad cyn ymgeisio mewn perthynas a datblygiad arfaethedig ar Dir yng Ngholeg Menai, Ffordd y Coleg, Llangefni, LL77 7HY.

 

Rhoddir rhybudd bod Grŵp Llandrillo Menai yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer codi neuadd chwaraeon, creu llecynnau parcio i fysus o fewn maes parcio presennol a thirlunio cysylltiedig.

 

Cyn ei gyflwyno'n ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol â'r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwigio) 2016, bydd y cynnig yn destun ymgynghoriad cyn ymgeisio.

Mae'r cais yn cynnwys codi neuadd chwaraeon Addysg Bellach ar dir sy'n rhan o gampws presennol Coleg Menai yn Llangefni.

Ar hyn o bryd darperir cyfleusterau chwaraeon GLlM ar Gampws Bangor Coleg Menai ac mae ei adleoli i Gampws Llangefni yn rhan o brosiect trosfwaol gan GLlM i ddarparu campws Addysg Bellach addas at y diben i wasanaethu ardal ehangach Arfon. Byddai hyn yn gweld cyfleusterau chwaraeon GLlM yn cael eu hail-leoli i Llangefni ynghyd ag ail-leoli ystod o bynciau STEM Safon Uwch.

Byddai'r cyfleuster chwaraeon newydd yn cael ei gydleoli ochr yn ochr â pheirianneg, electroneg a thechnoleg bresennol a ddarperir yn y Ganolfan SteM, a gwblhawyd y llynedd. Mae hyn yn darparu ystod wirioneddol o gyfleusterau diguro i ddysgwyr yr ardal.

Byddai'r adeilad arfaethedig yn darparu 2,589 metr sgwâr o arwynebedd llawr (GIA) gyda'r darpariaeth canlynol yn fewnol:

 • Neuadd chwaraeon pum llys;

 • Campfa - parth cardio;

 • Campfa - parth aml gampfa / codi pwysau;

 • Stiwdio gweithgareddau;

 • Ardaloedd storio;

 • Ystafelloedd newid, toiledau a chawodydd i fechgyn a merched;

 • Ystafelloedd addysgu (amrywiaeth o feintiau);

 • Ystafell ffisioleg ymarfer corff;

 • Ystafell waith staff a gofod cymdeithasol.

Byddai'r adeilad yn ddeulawr gydag ardal y neuadd chwaraeon yn uchder llawn ac ystafelloedd addysgu a chyfleusterau cysylltiedig yn cael eu darparu ar ran o'r llawr cyntaf uwchben ardal y gampfa ar y llawr gwaelod.

Mae'r trefniadau mynediad presennol i gerbydau a cherddwyr yn gwasanaethu Campws Llangefni ac ni ystyrir bod angen gwneud unrhyw newidiadau. Mae'r cais hefyd yn cynnwys darparu wyth lle parcio coets yn ardal y maes parcio presennol.

crynodeb

dogfennau cais cynllunio drafft

Dweud Eich Dweud

Dylai unrhyw un sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ynghylch â’r datblygiad arfaethedig wneud hynny erbyn 24 Awst 2020.

 

Byddem yn eich annog i’w hanfon trwy e-bost i PAC@cadnantplanning.co.uk neu fel arall gallwch eu hafnon i: Cadnant Planning, 20 Tŷ Connaught, Parc Busnes Riverside, Ffordd Benarth, Conwy, LL32 8UB.

Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn - Black Circle