Neuadd chwaraeon newydd Grŵp Llandrillo Menai yng Ngholeg Menai, Llangefni

Ynglyn â'r cais cynllunio

Mae Cadnant Planning Cyf wedi eu comisiynu gan Grŵp Llandrillo Menai i ymgymryd â ymgynghoriad cyn ymgeisio mewn perthynas a datblygiad arfaethedig ar Dir yng Ngholeg Menai, Ffordd y Coleg, Llangefni, LL77 7HY.

 

Rhoddir rhybudd bod Grŵp Llandrillo Menai yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer codi neuadd chwaraeon, creu llecynnau parcio i fysus o fewn maes parcio presennol a thirlunio cysylltiedig.

 

Cyn ei gyflwyno'n ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol â'r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwigio) 2016, bydd y cynnig yn destun ymgynghoriad cyn ymgeisio.

Mae'r cais yn cynnwys codi neuadd chwaraeon Addysg Bellach ar dir sy'n rhan o gampws presennol Coleg Menai yn Llangefni.

Ar hyn o bryd darperir cyfleusterau chwaraeon GLlM ar Gampws Bangor Coleg Menai ac mae ei adleoli i Gampws Llangefni yn rhan o brosiect trosfwaol gan GLlM i ddarparu campws Addysg Bellach addas at y diben i wasanaethu ardal ehangach Arfon. Byddai hyn yn gweld cyfleusterau chwaraeon GLlM yn cael eu hail-leoli i Llangefni ynghyd ag ail-leoli ystod o bynciau STEM Safon Uwch.

Byddai'r cyfleuster chwaraeon newydd yn cael ei gydleoli ochr yn ochr â pheirianneg, electroneg a thechnoleg bresennol a ddarperir yn y Ganolfan SteM, a gwblhawyd y llynedd. Mae hyn yn darparu ystod wirioneddol o gyfleusterau diguro i ddysgwyr yr ardal.

Byddai'r adeilad arfaethedig yn darparu 2,589 metr sgwâr o arwynebedd llawr (GIA) gyda'r darpariaeth canlynol yn fewnol:

 • Neuadd chwaraeon pum llys;

 • Campfa - parth cardio;

 • Campfa - parth aml gampfa / codi pwysau;

 • Stiwdio gweithgareddau;

 • Ardaloedd storio;

 • Ystafelloedd newid, toiledau a chawodydd i fechgyn a merched;

 • Ystafelloedd addysgu (amrywiaeth o feintiau);

 • Ystafell ffisioleg ymarfer corff;

 • Ystafell waith staff a gofod cymdeithasol.

Byddai'r adeilad yn ddeulawr gydag ardal y neuadd chwaraeon yn uchder llawn ac ystafelloedd addysgu a chyfleusterau cysylltiedig yn cael eu darparu ar ran o'r llawr cyntaf uwchben ardal y gampfa ar y llawr gwaelod.

Mae'r trefniadau mynediad presennol i gerbydau a cherddwyr yn gwasanaethu Campws Llangefni ac ni ystyrir bod angen gwneud unrhyw newidiadau. Mae'r cais hefyd yn cynnwys darparu wyth lle parcio coets yn ardal y maes parcio presennol.

crynodeb

dogfennau cais cynllunio drafft

Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn - Black Circle