Mae ein tîm bellach yn gweithio o adra er mwyn parhau i ddarparu ein gwasanaethau. Ymatebir i e-byst a ffonau symudol. Os na allwch fynd drwodd, gadewch neges-lais gyda'ch ymholiad a byddwn yn cysylltu’n ol gyda chi. Os oes angen i chi gysylltu ag aelod penodol o’n tîm, gellir gweld eu manylion e-bost ar ein gwefan o dan ‘Ein Tîm’.

Rydym yn parhau i monitro'r sefyllfa a dilyn cyngor a roddwyd gan Sefydliad Iechyd y Byd a Llywodraeth y DU; rydym yn gobeithio bod yn ôl yn ein swyddfeydd yn fuan ond rydym yn annog pawb i aros yn ddiogel am y tro.

Rydym yn dymuno'r iechyd gorau ac yn diolch i chi am barhau i weithio gyda Cadnant Planning.

CLAP CADNANT I'R CYNORTHWYWYR

Rydym yn hynod falch o weld bod cymaint o’n cleientiaid anhygoel wrthi’n bod yn ‘gynorthwywyr’ yn eu cymunedau yng Ngogledd Cymru a Swydd Gaer. Rydym eisiau rhannu’r hyn y maent yn ei wneud a sut y maent yn ymateb i'r argyfwng coronafeirws i gefnogi eu cymunedau yn yr amseroedd anodd hyn. Byddwn yn rhannu ein ‘Clap Cadnant i’r Cynorthwywyr’ yn ddyddiol isod.

Mercado.jpg

Mercado gan

Y Midland

Mae ein Clap Cadnant i’r Cynorthwywyr cyntaf yn mynd i Mercado. Er bod bwytai tapas Y Midland dal ar gau yn Beaumaris a Conwy, mae Mercado yn cynnig gwasanaethau bwyd a diod ffres. O bocsys llysiau ffres i cig o'r safon uchaf, mae Mercado yn cymryd archebion y gellir eu danfon at eich drws, os ydych yn unigolyn bregus neu beidio. Mae Mercado yn gwneud cinio arebennig i'r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol yn Beaumaris a'r ardaloedd cyfagos; oherwydd Covid-19 mae'r gwasanaeth hwn bellach wedi'i addasu i ddanfon y prydau hyn i'w cartrefi. Mae prydau parod blasus ag unigryw hefyd yn cael eu paratoi'n ffres a'u danfon i'r henoed a'r bregus, neu gellir eu casglu o'r siop, fel y byddwch yn medru mwynhau tapas Y Midland yn eich cartref eich hun!

 

Dilynwch y linc isod i weld a fyddwch chi'n cael eich temtio gan ddewislen prydau parod Mercado, mi rydym ni’n sicr wedi!

 

http://www.mercadobeaumaris.com/Mercdo-2020-Takeaway-Menu.pdf

Marine Holiday Park

Tra ein bod yn parhau i ‘chwilio am y cynorthwywyr’ hoffem dynnu sylw at benderfyniad Marine Holiday Park, felly mae Clap Cadnant i’r Cynorthwywyr heddiw ar gyfer Marine Holiday Park. Fe wnaethant benderfynu cau eu parciau mis dwytha, ond mae'r parciau'n parhau i fod ar agor i weithwyr y GIG sydd angen hunanysu oddi wrth eu teuluoedd neu angen gwely i gysgu ynddo sy'n agos i’r ysbyty. Hyd yn hyn, mae Marine Holiday Park wedi dod yn gartref dros dro i 16 o feddygon, 2 lawfeddyg, 2 ymgynghorydd a 70 o nyrsys, ymhlith staff hanfodol a rheng flaen eraill ac mae'r ffigyrau hyn yn parhau i gynyddu.

Roedd rhai o’r gweithwyr rheng flaen a nodwyd uchod yn cysgu yn eu ceir ym meysydd parcio’r ysbyty er mwyn hunanysu oddi wrth aelodau’r teulu a oedd yn risg uchel. Gyda Marine Holiday Park bellach yn croesawu gweithwyr y GIG gyda breichiau agored, nid oes angen iddynt wneud hyn bellach, maent yn cael noson o gwsg gyfforddus a saff. Er ei bod yn gyfnod anodd i fusnesau twristiaeth ar hyn o bryd, mae'n hyfryd gweld eu gwasanaethau'n cael eu cynnig i'r rhai mewn angen.

Bwyty Dylan's

Dylan's.jpg

Siop Pentref Aldford

Aldford.jpg

Mae Clap Cadnant i’r Cynorthwywyr heddiw yn mynd i @Dylan’s. Er mwyn helpu’r gymuned yn ystod Covid-19, mae Dylan’s wedi ymuno i weithio gyda ‘Neges’, sef menter gydweithredol newydd gyda Menter Môn, Môn Larder a Cyngor Gwynedd ac Cyngor Môn i sicrhau bod bwyd yn cyrraedd y rhai sydd ei angen yng Ngogledd Orllewin Cymru. Fel rhan o'r ymgyrch genedlaethol #FeedTheNHSWales, mae Dylan's wedi dechrau dosbarthu bwyd a phrydau bwyd ffres i staff yn Ysbyty Gwynedd ac Ysbyty Glan Clwyd. Mae'r prydau’n cynnwys cinio blasus a phrydau poeth

ffres i staff yr ysbyty, yn ogystal â phecynnau bwyd i'r unigolion bregus ar Ynys Môn ac yng Ngwynedd.

Byddem yn ddiolchgar os gallwch rannu’r pôst yma fel y gall y rhai sydd angen help ei ddarganfod. Os y gallwch, rydym yn annog i chi roi rhodd yn garedig i dudalen ‘JustGiving’ yr ymgyrch, fel y gall y gwasanaethau gwych hyn barhau dros yr wythnosau nesaf. Diolch yn fawr!

https://www.justgiving.com/crowdfunding/feedthenhswales 

Yn ôl ym mis Hydref 2019, gwnaethom ennill wobr RTPI Gogledd Orllewin am Ragoriaeth Cynllunio ar gyfer prosiect Green Lake Barns yn Aldford, a oedd yn cynnwys siop bentref newydd. Ychydig a wyddem pa mor hanfodol y byddai'n dod. Maent yn gweithio gyda Sant Ioan Fedyddiwr, Aldford, a Santes Fair y Forwyn, Bruera i helpu'r unigolion sydd yn hunan-ysu neu'n fregus. Mae Siop Bentref Aldford yn gwneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau bod y siop yn llawn cyflenwadau a chynhyrchion fel y gellir prynu'r rhain yn y siop, neu eu danfon yn arbennig i'r rhai sydd ar eu pennau eu hunain neu'r rhai sy'n risg-uchel. Enghraifft arall o gynorthwywyr yn y gymuned sydd wir yn codi ein hysbryd yn yr amseroedd ansicr hyn.

Grwp Llandrillo Menai

GLLM-Logo.png

Mae Canolfan Technoleg Bwyd Grwp Llandrillo Menai yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru i gefnogi'r sector gweithgynhyrchu bwyd ac yn ymateb i'r heriau yn y gadwyn gyflenwi. Ar hyn o bryd, mae ganddyn nhw 60 o brosiectau gan gynnwys datblygu rysáit glanweithdra dwylo a fydd wedyn yn cael ei gynhyrchu gan wneuthurwyr Gin ledled Cymru.

Mae Grwp Llandrillo Menai hefyd yn cefnogi’r GIG a gweithwyr allweddol a rheng flaen yn eu hymateb i Covid-19 trwy rannu eu hadnoddau a’u safleoedd coleg fel y gellir eu defnyddio i ddarparu hyfforddiant sefydlu i Heddlu Gogledd Cymru ac i gynnal gwasanaethau rhoi gwaed ar draws Gogledd Orllewin Cymru. Mae staff peirianneg o'r coleg hefyd yn defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf sydd gan y coleg, i gynhyrchu ac adeiladu rhannau fisor a gymeradwywyd gan y GIG. Mae'r holl waith arloesol hwn yn helpu i amddiffyn ein cymunedau a'r gweithwyr rheng flaen sy'n achub bywydau, mae'n galonogol iawn gweld sut mae Grwp Llandrillo Menai yn rhannu eu hadnoddau ac yn eu haddasu er budd cymaint o sectorau yn ystod y pandemig hwn.

Mae Catch22 yn Fali wedi sefydlu system ochr yn ochr â busnesau lleol eraill fel Menter Môn, Medrwn Môn, Marram Grass, Halen Môn a llawer o rai eraill, sy'n sicrhau y bydd teuluoedd sy'n dibynnu ar fanciau bwyd lleol yn parhau i dderbyn eu prydau bwyd a bwyd ffres.

Mae'r cynllun hefyd yn dosbarthu prydau wedi ei wneud yn ffres i weithwyr y GIG yn Ysbyty Gwynedd a hefyd i weithwyr allweddol eraill a allai fod yn cael amser anodd cael bwyd i'w tai ar ôl gweithio oriau hirach na'r arfer. Gwneir gwirfoddolwyr Catch 22 yr holl waith trwy ddilyn a chadw at ganllawiau'r Llywodraeth. Rydym yn gwerthfawrogi yr holl waith caled sydd yn cael ei wneud ganddynt, ac rydym yn diolch iddynt am gefnogi eu cymunedau mewn amser mor anodd i ni gyd.

Catch 22 Brasserie

Catch 22.jpg

Roeddem yn meddwl y dylai Clap Cadnant i'r Cynorthwywyr heddiw fynd i Siop Fferm Ystad Rhug a'i Drive Thru. Maent yn falch iawn o allu darparu diod poeth a rhywbeth bach i'w fwyta i'r holl weithwyr hanfodol ac allweddol sy'n gweithio'n galed - cynigir y gwasanaeth hwn gan Farm Drive Thru cyntaf y DU, oddi ar yr A5. Mae Siop Fferm Ystad Rhug wedi mabwysiadu mesurau pellhau cymdeithasol yn eu siop; fodd bynnag, maent yn annog cwsmeriaid i fanteisio ar eu gwasanaeth dosbarthu ar-lein lle bo hynny'n bosibl i leihau teithio di-angen. Mae'r siop hefyd wedi ymrwymo i ddosbarthu nwyddau hanfodol i'ch drws. Os ydych chi'n poeni am anwyliaid sydd ddim yn byw yn agos iddoch, yna beth am fanteisio ar y gwasanaeth meddylgar hwn i sicrhau bod ganddyn nhw'r holl eitemau hanfodol sydd eu hangen, ac efallai ychydig o gynhyrchion ffres ac unigryw ychwanegol!

Siop Fferm Ystad Rhug

Screen Shot 2020-05-01 at 15.15.35.png

Adra

Rydym yn falch cael dweud bod Clap Cadnant i'r Cynorthwywyr heddiw ar gyfer Adra. Ers cychwyn Covid-19, mae Adra wedi dyrannu 30 aelod o staff i ffonio dros 1000 o’u tenantiaid bregus a’r rhai dros 70 oed yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn cadw'n iawn. Mae Adra yn cynnig y gwasanaeth hwn fel cefnogaeth a chymorth yn ystod cyfnod mor ansicr. Ni all yr henoed a'r bregus barhau â thasgau hanfodol sylfaenol fel codi presgripsiynau neu cael eu siopa felly mae Adra yn cynnig gwneud hyn ar eu rhan. Rydyn ni'n meddwl ei fod yn syniad feddylgar a rhyfeddol. Yn ogystal â hyn, oherwydd bod swyddfa Adra yn Parc Menai ar gau, mae bellach wedi’i throi’n ganolfan brofi i staff y GIG am y tro - cyflawniad gwych i bawb â helpodd!