Ynglŷn â'r cais cynllunio

Mae Cadnant Planning Cyf wedi eu comisiynu gan Maybrook Investments Ltd i ymgymryd â ymgynghoriad cyn ymgeisio mewn perthynas a datblygiad arfaethedig ar Gwel y Fenai (cyn safle Ferrodo a Plas Brereton), Ffordd Bangor, Caernarfon, LL55 1TP.

 

Rhoddir rhybudd bod Maybrook Investments Ltd yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer datblygu parc gwyliau a hamdden i gynnwys 208 o unedau gwyliau; 51 fflatiau gwyliau newydd; newid defnydd adeilad i 4 fflat gwyliau; adeilad hwb hamdden; ad-drefnu ac adnewyddu unedau diwydiannol; darparu gwaith trin dŵr preifat; a meysydd parcio, tirlunio, mynediad a ffyrdd mynediad mewnol cysylltiedig.

 

Cyn ei gyflwyno'n ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol â'r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwigio) 2016, bydd y cynnig yn destun ymgynghoriad cyn ymgeisio.

Bydd digwyddiad ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal ar 6ed o Dachwedd rhwng 4y.h. a 7y.h. yng Nghlwb Pel-droed Caernarfon, Yr Ofal, Stryd Marcus, Caernarfon, Gwynedd LL55 2HT. 

Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn - Black Circle