Datblygiad preswyl ar dir sy'n ffinio â Pant Du, Ffordd y Sir, Penygroes, Caernarfon

Ynglyn â'r cais cynllunio

Mae Cadnant Planning Cyf wedi eu comisiynu gan Grŵp Cynefin i ymgymryd â ymgynghoriad cyn ymgeisio mewn perthynas a datblygiad arfaethedig ar dir sy’n ffinio â Pant Du, Ffordd Y Sir, Penygroes, Caernarfon, LL54 6HE.

Rhoddir rhybudd bod Grŵp Cynefin yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer codi 24 o anheddau, creu ffordd fynediad newydd a ffordd fynediad fewnol, cydgrynhoi llwybr Hawl Tramwy Cyhoeddus, draenio a gwaith cysylltiol.

Cyn ei gyflwyno'n ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol â'r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwigio) 2016, bydd y cynnig yn destun ymgynghoriad cyn ymgeisio.

Crynodeb

Mae'r safle wedi'i leoli ar ymyl ddwyreiniol pentref Penygroes. Bydd y datblygiad arfaethedig yn darparu 24 o anheddau gydag amrywiaeth o fathau o dai, gan gynnwys:

• 10 math 1 (tŷ 4 person, 2 ystafell wely)

• 3 math 2 (tŷ 5 person, 3 ystafell gwely) 

• 2 math 3 (tŷ 5 person, 3 ystafell gwely)
• 1 math 4 (tŷ 7 person, 4 ystafell wely)

• 8 math 5 (fflatiau 2 berson,1 ystafell wely)


Bydd yr anheddau ar gael i'w cwblhau a'u rheoli gan Grŵp Cynefin.

Bydd gan bob tŷ ei dramwyfa a'i ardd breifat ei hun sy'n cynnwys sied. Bydd gan y fflatiau ardd i rhannu. Bydd y safle hefyd yn elwa o'r ardal o fannau agored cyhoeddus.

Dyluniwyd y tu allan gyda thoeau ar ongl traddodiadol, waliau allanol cerrig a rendr, wedi'u hatalnodi â ffenestri domestig.

Byddai'r safle wedi'i gysylltu'n well â'r siopau, gwasanaethau a chyfleusterau lleol yn yr anheddiad.

Bydd y datblygiad arfaethedig yn darparu anheddau sydd eu hangen i ddiwallu angen am dai sydd wedi ei adnabod.

Dweud Eich Dweud

Dylai unrhyw un sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ynghylch â’r datblygiad arfaethedig wneud hynny erbyn 08/09/2020. 

 

Byddem yn eich annog i’w hanfon trwy e-bost i PAC@cadnantplanning.co.uk neu fel arall gallwch eu hafnon i: Cadnant Planning, 20 Tŷ Connaught, Parc Busnes Riverside, Ffordd Benarth, Conwy, LL32 8UB.

Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn - Black Circle