Dymchwel adeilad presennol a chodi 39 o randai preswyl i bobl hŶn dros 55 mlwydd oed yn Plas Penrhos, Penrhosgarnedd

Mae Cadnant Planning Cyf wedi eu comisiynu gan Adra (Tai) Cyfyngedig i ymgymryd â ymgynghoriad cyn ymgeisio mewn perthynas a datblygiad arfaethedig yn Plas Penrhos, Ffordd Penrhos, Penrhosgarnedd, Bangor.

 

Rhoddir rhybudd bod Adra (Tai) Cyfyngedig yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer dymchwel adeilad swyddfeydd presennol a chodi 39 o randai preswyl i bobl hŷn dros 55 mlwydd oed ynghyd â gwaith cysylltiedig.

 

Cyn ei gyflwyno'n ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol â'r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwigio) 2016, bydd y cynnig yn destun ymgynghoriad cyn ymgeisio.

Dogfennau cais cynllunio drafft

Mae’r bwriad yn ceisio am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer dymchwel adeilad swyddfeydd presennol a chodi 39 o randai preswyl i bobl hŷn dros 55 mlwydd oed ynghyd â gwaith cysylltiedig yn Plas Penrhos, Ffordd Penrhos, Penrhosgarnedd, Bangor.

 

Byddai'r cynllun yn cael ei ddatblygu gan Gymdeithas Dai leol,  Adra (Tai) Cyfyngedig.

 

Mae'r safle mewn ardal breswyl yn bennaf, wedi ei lleoli oddi ar Ffordd Penrhos.

 

Byddai'r unedau'n cynnwys 18 uned un gwely a 21 uned dwy wely. Cynigir pob uned fel unedau fforddiadwy ar gyfer y rhai dros 55 oed. Mae'r gymysgedd arfaethedig o unedau yn ceisio diwallu angen a nodwyd ym Mangor yn unol â'r ffigurau angen tai diweddaraf.

 

Byddai'r bloc fflatiau arfaethedig wedi'i leoli'n ganolog ar y safle, gyda mynediad i gerbydau a darpariaeth barcio yn cael ei osod allan a bydd rhannau annatblygedig o'r safle yn cael eu tirlunio'n feddal gyda chymaint â phosibl o'r coed presennol yn cael eu cadw, ynghyd â phlannu coed ychwanegol i liniaru am golli rhai coed.

 

Byddai mynediad i gerbydau i'r safle yn parhau i fodoli fel y sefyllfa bresennol, gan gael mynediad o Ffordd Penrhos, trwy Lys Adda.

DWEUD EICH DWEUD

Dylai unrhyw un sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ynghylch â’r datblygiad arfaethedig wneud hynny erbyn 02 Mehefin 2021. 

 

Byddem yn eich annog i’w hanfon trwy e-bost i PAC@cadnantplanning.co.uk neu fel arall gallwch eu hafnon i: Cadnant Planning, 20 Tŷ Connaught, Parc Busnes Riverside, Ffordd Benarth, Conwy, LL32 8UB.

Diolch yn fawr!