Ynglŷn â'r cais cynllunio

Mae Cadnant Planning Cyf wedi eu comisiynu gan Henllan Bakery i ymgymryd â ymgynghoriad cyn ymgeisio mewn perthynas a datblygiad arfaethedig ar Plot 3: tir ger Ystâd Ddiwydiannol Colomendy, Ffordd Graig, Dinbych, LL16 5TL.

 

Rhoddir rhybudd bod Henllan Bakery yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer cais am ganiatâd cynllunio llawn i godi estyniad adeilad (at ddefnydd B1, B2 a B8) a chreu cysylltiad â mynediad presennol, ffyrdd mynediad mewnol, iard wasanaeth, mannau storio, mannau parcio, a draenio a thirlunio cysylltiedig (i wasanaethu'r cyfan safle)..

 

Cyn ei gyflwyno'n ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol â'r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwigio) 2016, bydd y cynnig yn destun ymgynghoriad cyn ymgeisio.

Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn - Black Circle