Ailfodelu ac estynnu Gwesty a Sba Seiont Manor i ddarparu 61 ystafell wely a 39 uned gwyliau

Mae Cadnant Planning Cyf wedi eu comisiynu gan Caernarfon Properties Ltd i ymgymryd â ymgynghoriad cyn ymgeisio mewn perthynas a datblygiad arfaethedig ar safle Gwesty Seiont Manor, Llanrug, Caernarfon, LL55 2AQ.

 

Rhoddir rhybudd bod Caernarfon Properties Ltd yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer ailfodelu ac estynnu Gwesty a Sba Seiont Manor i ddarparu 33 ystafell wely newydd ychwanegol, i wneud cyfanswm o 61 ystafell wely; estyniad i'r bar, bwyty a sba; creu cyrtiau tenis awyr agored; lleoli 39 uned gwyliau gyda derbynfa, siop groser ategol a chanolfan weithgareddau; bloc llety grŵp / staff 11 ystafell wely, ynghyd â llecynnau parcio ychwanegol; tirlunio; gwaith gwella bioamrywiaeth ac uned gwresogi biomas.

 

Cyn ei gyflwyno'n ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol â'r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwigio) 2016, bydd y cynnig yn destun ymgynghoriad cyn ymgeisio.