tai hirion, rhoscefnhir

Ynglyn â'r cais cynllunio

Mae'r cais hwn yn ymwneud â chreu safle carafannau deithiol a gwersylla ynghyd â datblygiad cysylltiedig ar Safle Carafannau a Gwersylla Tai Hirion, Rhoscefnhir. Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad tebyg yn 2013 o dan ganiatâd cynllunio 42C188A.

 

Nid yw'r datblygiad fel y'i hadeiladwyd ar y safle yn unol â'r manylion a gymeradwywyd fel rhan o ganiatâd cynllunio 42C188A ac mae'r cais cynllunio hwn yn ceisio rheoleiddio hyn. Mae'r prif faterion y mae angen eu rheoleiddio yn cynnwys nifer y carafannau teithiol (yn cynyddu o 20 i 32), cynllun y safle, manylion tirlunio, maint a lleoliad y bloc cawod / toiled, lleoli siop onestrwydd a gosod gwaith trin carthffosiaeth.

dogfennau cais cynllunio drafft

Mae Cadnant Planning Cyf wedi eu comisiynu gan Alun Jones (Tai Hirion Caravan and Camping) i ymgymryd â ymgynghoriad cyn ymgeisio mewn perthynas a datblygiad arfaethedig ar Safle Carafannau a gwersylla Tai Hirion, Rhoscefnhir, Pentraeth, LL75 8YY.

 

Rhoddir rhybudd bod Alun Jones (Tai Hirion Caravan and Camping) yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer creu safle carafannau teithiol a gwersylla, codi bloc cawodydd a thoiledau a siop gonestrwydd, creu lôn fynediad fewnol, gwaith tirlunio a datblygiad cysylltiedig (rhannol ôl-weithredol).

 

Cyn ei gyflwyno'n ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol â'r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwigio) 2016, bydd y cynnig yn destun ymgynghoriad cyn ymgeisio.

Ein swyddfeydd

© 2018 Cadnant Planning. All Rights Reserved.

 

Cadnant Planning Ltd Cwmni Cofrestredig yng Nghymu a Lloegr Rhif. 07955299
Rhif TAW Cofrestredig.13274751

Hysbysiad Preifatrwydd Cwstmeriaid - cliciwch yma

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn - Black Circle