top of page

Cynllun Graddedigion Cynllunio a Datblygu

Gall Cadnant Planning ddarparu amgylchedd gwych i chi ddatblygu eich gyrfa gan weithio ar amrywiaeth eang o brosiectau yn bennaf ledled Cymru a Gogledd-Orllewin Lloegr. Byddwch yn cael y cyfle i weithio ar lwyth gwaith amrywiol gan gynnwys rhai prosiectau proffil uchel a chael profiad mewn ystod eang o waith.


Mae hwn yn gyfle gwych i adeiladu eich gyrfa mewn amgylchedd cefnogol fel rhan o dîm prysur ac uchelgeisiol.


Rydym yn gweithio gyda phob sector o'r diwydiant datblygu (cyhoeddus a phreifat) i'w cynorthwyo wrth lunio a gweithredu cynlluniau datblygu.


Fel Cynllunydd Graddedig, byddwch yn darparu cefnogaeth i'r Tîm Cadnant tra'n gweithio tuag at gyflawni cymhwyster MRTPI.


Bydd eich llwyth gwaith yn cynnwys:

 • Adolygu ymholiadau cynllunio a darparu cyngor cynllunio cychwynnol;

 • Paratoi a chyflwyno ymholiadau cyn-ymgeisio;

 • Paratoi a chyflwyno ceisiadau cynllunio ac apeliadau;

 • Paratoi Arfarniadau Cynllunio;

 • Strategaethau cynllunio; a

 • Paratoi a chyflwyno sylwadau cynllun datblygu a monitro cynnydd.

Byddwch yn darparu cyngor ac arweiniad i amrywiaeth o gleientiaid gan gynnwys datblygwyr, adeiladwyr tai, busnesau twristiaeth, cwmnïau ynni ac unigolion preifat yn ogystal ag awdurdodau cynllunio lleol a sefydliadau sector trydydd parti eraill.

 

Pwy Rydym yn Chwilio Amdano?
Byddwch yn gweithio ar nifer o brosiectau amrywiol, felly mae'r gallu profedig i reoli eich amser eich hun, llwyth gwaith a datrys problemau yn hanfodol. Yn ddelfrydol, byddwch hefyd yn gallu dangos y sgiliau sydd eu hangen i farchnata ac arloesi, neu yn barod i ddysgu a datblygu'r sgiliau hyn gan fod y rhain yn elfennau pwysig o'r rôl hon o fewn ymarfer preifat.


Gofynion sylfaenol:

 • Bod â gradd 2:2 (neu y disgwylir ei ddyfarnu) neu uwch mewn Cynllunio Tref, Daearyddiaeth neu radd debyg sy’n seiliedig ar dir.

 • Os nad oes gennych radd achrededig RTPI, bod yn barod i ymgymryd â gradd Meistr mewn Cynllunio Tref y gellid ei hastudio'n rhan-amser ochr yn ochr â gweithio i ennill profiad.

 • Parodrwydd i weithio tuag at aelodaeth siartredig o'r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (MRTPI)

 • Sgiliau dadansoddol, cyflwyno ac ysgrifennu rhagorol

 • Ymrwymiad clir i weithio ym maes cynllunio a datblygu eiddo

Mae hefyd yn ddymunol i chi allu siarad a chyfathrebu'n hyderus trwy gyfrwng y Gymraeg ynghyd â sgiliau ysgrifennu da yn y Gymraeg neu'n barod i ddysgu Cymraeg gyda chefnogaeth Cynllunio Cadnant.

 

Buddion a Chyflog
Mae Cadnant Planning yn gwmni cymdeithasol a chefnogol, lle bydd cefnogaeth ar gael ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus, ynghyd â'r cyfle i fynychu digwyddiadau rhwydweithio proffesiynol. Mae'r buddion yn cynnwys:

 • Cyflog o £29,000 - £32,000 y flwyddyn (yn dibynnu ar brofiad a dilyniant)

 • Gradd Meistr achrededig RTPI wedi'i hariannu'n llawn

 • Gweithio hyblyg

 • Pensiwn cwmni

 • Bonws blynyddol

 • Cyfleoedd i fynychu digwyddiadau fel rhan o'r tîm

 • Cyfleoedd i ehangu eich rhwydweithiau

 • Aelodaeth RTPI, hyfforddiant ac astudiaethau pellach gan gynnwys cyrsiau iaith Gymraeg wedi'u talu

Lleoliad
Rydym yn cynnig hyblygrwydd i weithio o'n swyddfa yn Conwy neu Gaer ac hefyd weithio o adre, ynghyd â'r cyfle i weithio mewn amgylchedd sy'n caniatáu cydbwysedd gwaith/bywyd ardderchog. Er y gall y swydd hon gynnwys rhywfaint o deithio i wahanol safleoedd gyda'r Cynllunwyr.

Ymunwch â'n Tîm!
Rydym yn gwmni cymdeithasol a chefnogol. Fel cyflogwr cyfleoedd cyfartal rydym yn anelu at gael gweithle amrywiol a chynhwysol ac anogir ymgeiswyr cymwys o amrywiaeth eang o gefndiroedd i wneud cais.


Anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol at rhys.davies@cadnantplanning.co.uk


Rhowch wybodaeth lawn am eich addysg a'ch cymwysterau proffesiynol, gan gynnwys lefelau cyflawniad.

200723_Llangefni Sports PAC_008_View from the campus.jpg
Picture2.png
bottom of page