top of page

Echdynnu llechi o ddyddodion gwaith mwynau a gwaith cysylltiedig yn Chwarel Aberllefenni

Mae Cadnant Planning Cyf wedi eu comisiynu gan D. Meredith & Sons Ltd i ymgymryd â ymgynghoriad cyn ymgeisio mewn perthynas a datblygiad arfaethedig yn Chwarel Aberllefenni, Aberllefenni, Pensarn, Machynlleth, SY20 9RU.


Rhoddir rhybudd bod D. Meredith & Sons Ltd yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio llawn ar gyfer echdynnu llechi o ddyddodion gwaith mwynau a gwaith adfer cysylltiedig, parhau i ddefnyddio rhan o’r hen domen fel man prosesu mwynau ynghyd â gwaith cysylltiedig.


Cyn ei gyflwyno'n ffurfiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol â'r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwigio) 2016, bydd y cynnig yn destun ymgynghoriad cyn ymgeisio.

YNGLYN A'R CAIS

Mae'r cynnig yn ymwneud ag echdynnu llechi o ddyddodion mwynau mewn perthynas â Thomen Llawr y Dyffryn a'r Tomen Ddeheuol. Bydd cyfanswm o 160,000 tunnell yn cael ei symud dros gyfnod o 16 mlynedd (10,000 tunnell y flwyddyn), ond gyda’r gallu i allforio 250 tunnell y dydd dros gyfnod o 5.5 diwrnod yr wythnos i ychwanegu at y cyflenwad o agregau llechi o’r cronfeydd presennol a ganiateir. Cynigir bod yr ardal yn cael ei gweithio ochr yn ochr â'r ardaloedd gweithredol presennol tra bod cronfeydd wrth gefn ar gael o hyd.

Dogfennau cais cynllunio drafft

Ffurflen Gais

Datganiad Dylunio, Mynediad a Chynllunio

Asesiad Archeolegol a Gwerthusiad o Faterion Lleoliad

Cynllun Lleoliad

Trawsdoriadau Presennol ac Arfaethedig

Cyfeintiau Tip - Dogfen 1

Cyfeintiau Tip - Dogfen 2

Arolwg Topograffig

Gwerthusiad Ecolegol Rhagarweiniol

Arolwg Dyfrgwn

Asesiad Canlyniad Llifogydd

'Scoping' Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol

DWEUD EICH DWEUD

Dylai unrhyw un sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ynghylch â’r datblygiad arfaethedig wneud hynny erbyn 09 Chwefror 2024. Byddem yn eich annog i’w hanfon trwy e-bost i PAC@cadnantplanning.co.uk neu fel arall gallwch eu hafnon i: Cadnant Planning, 20 Tŷ Connaught, Parc Busnes Riverside, Ffordd Benarth, Conwy, LL32 8UB

Diolch yn fawr!

bottom of page